D2-800-OS070

 • Typ: HDHDOS
 • Arbeidsraum : 800 x 477 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 200 p/min
Roboter anzeigen

D2-500-OS070-RH095

 • Typ: HDHDOS
 • Arbeidsraum : 500 x 208 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 200 p/min
Roboter anzeigen

D2-800-OS070-RH095

 • Typ: HDHDOS
 • Arbeidsraum : 800 x 320 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 200 p/min
Roboter anzeigen

D4-650-OS070

 • Typ: HDHDOS
 • Arbeidsraum : 650 x 270 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 200 p/min
Roboter anzeigen

D4-800-OS070

 • Typ: HDHDOS
 • Arbeidsraum : 800 x 350 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 200 p/min
Roboter anzeigen

D4-650-OS070-RH095

 • Typ: HDHDOS
 • Arbeidsraum : 650 x 270 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 200 p/min
Roboter anzeigen